Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn

ThS. NGUYỄN HIỀN HƯƠNG

Tóm tắt


    Bài viết trình bày thực trạng dạy vạ học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn.


Toàn văn: PDF