Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

TS. NGUYỄN THỊ KIM THOA

Tóm tắt


   Bài viết trình bày và phân tích một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo.


Toàn văn: PDF