Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay

ThS CÙ THỊ THANH THÚY

Tóm tắt


    Bài viết nêu một số hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam. Qua đó, nhấn mạnh sự cần thiết của vấn đề nâng cao chất lượng lao động và việc làm ở nước ta hiện nay. 


Toàn văn: PDF