Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công đoàn trong bối cảnh Hội nhập quốc tế

TS LÊ HẢI HOÀNG

Tóm tắt


     Bài viết đề cập một số khía cạnh về lý luận và thực tiễn của khái niệm hội nhập quốc tế, tập trung vào định nghĩa và xác định bản chất, nội hàm, các hình thức của hội nhập quốc tế; phân tích sự tác động của hội nhập quốc tế như là một xu thế lớn của thế giới hiện đại tới hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


Toàn văn: PDF