Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những nhân tố chính ảnh hưởng đến vai trò Công tác xã hội trong việc đảm bảo An sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ, ThS. LƯƠNG BÍCH THỦY

Tóm tắt


    Bài viết đề cập và phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng đến vai trò Công tác xã hội trong việc đảm bảo An sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng, bao gồm: nề kinh tế thị trường, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, giáo dục và công nghệ, truyền thóng văn hóa, đạo đức, quản lý xã hội.


Toàn văn: PDF