Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xã hội học quản lý và mô hình lãnh đạo, quản lý bằng uy tín

PGS TS NGUYỄN CHÍ DŨNG

Tóm tắt


    Bài viết bàn về chuyên ngành xã hội học quản lý, vai trò của nó trong việc tạo ra những mô hình quản lý kinh tế, xã hội của từng quốc gia; tác giả bài viết cũng trình bày mô hình lãnh đạo, trong đó lấy uy tín làm cơ sở.


Toàn văn: PDF