Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn chuyên trách trong điều kiện hiện nay

ThS NGÔ ANH TOÀN

Tóm tắt


    Bài viết nêu khái quát về chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn chuyên trách và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn chuyên trách trong điều kiện hiện nay.


Toàn văn: PDF