Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học

TS NGUYỄN ĐỨC TĨNH

Tóm tắt


     Bài viết đề cập đến vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học.


Toàn văn: PDF