Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những điểm mới về công đoàn Việt Nam trong Điều 10 Hiến pháp 2013

TS ĐẶNG QUANG ĐIỀU

Tóm tắt


      Bài viết điểm lại các quy định về Công đoàn trong Hiến pháp Việt Nam, đồng thời nêu những điểm mới về công đoàn Việt Nam trong Điều 10 Hiến pháp 2013.


Toàn văn: PDF