Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao năng lực trình độ và đời sống công nhân, nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập quốc tế thắng lợi

PGS TS DƯƠNG VĂN SAO

Tóm tắt


     Bài viết bàn về vấn đề nâng cao năng lực trình độ và đời sống công nhân - một nhân tố quan trọng nhằm đảm bảo hội nhập quốc tế thắng lợi.


Toàn văn: PDF