Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 - Ý nghĩa và giá trị lịch sử

TS NGUYỄN HẢI HOÀNG

Tóm tắt


     Bài viết này, trên cơ sở khẳng định thắng lợi của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, chỉ ra những nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của chiến dịch, từ đó làm rõ những giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm đối với chúng ta trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.


Toàn văn: PDF